D?ch v? IT chuyên nghi?p H? tr? cho b?n trong linh v?c IT. Cài d?t h? th?ng server chuyên nghi?p. H? th?ng mail server, web server, file server, firewall server ch?y ?n d?nh, an toàn. CHP cung c?p cho b?n b?n nh?ng ki?n th?c, công ngh? t? các chuyên gia v? m?ng, máy ch? server, giám sát m?ng, an ninh m?ng và nhi?u hon n?a. Ðua ra r?t nhi?u các gi?i pháp d? b?o v? cho máy tính, máy ch? server và h? th?ng m?ng c?a b?n luôn ho?t d?ng ?n d?nh.


D?ch V? IT - Công Ty Châu Hi?n Phúc

321/10 Phan Ðình Phùng, phu?ng 15, Phú Nhu?n, H? Chí Minh

028 3995 0359

https://chauhienphuc.com/dich-vu-it-chuyen-nghiep/